Cijfers & Emissiefactoren

De cijfers zijn indicatief en de spreiding kan worden afgelezen in drie categorieën: de state-of-the-art, typical en older technology. In toevoeging hierop kennen de getallen een data kwaliteitsindicator: low, medium, high of very high. Hoe hoger de indicator hoe lager de onzekerheid rondom het getal. De indicator kan als volgt gelezen en toegepast worden: low: groter dan 30%, medium is 30%, high is 20% en very high is 10%.

Andere cijfers nodig? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Bronvermelding

Gebruik je de cijfers voor een project of publicatie? Neem de bronvermelding op en geef credits met de volgende tekst:

Bakker, N., Van der Mei, A.J., 2021, Circulaire Cijfers, geraadpleegd op [datum], via www.circulairecijfers.nl.

Korte versie

Bron: Bakker, N., Van der Mei, A.J., Circulaire Cijfers.nl (maand jaar)

Begrippenlijst

Hieronder volgt een overzicht van de begrippen met bijbehorende toelichting.

Het rauwe basismateriaal in de tabel.

De toepassing waarin dit materiaal voorkomt.

De eventuele sub-specificatie van het materiaal.

De dichtheid van het materiaal in kg/m3. Dit geeft een specificatie van het type materiaal. Dit is een relevant getal om de prestatie per volume van verschillende materialen met elkaar te vergelijken. Daarnaast is deze waarde belangrijk om te rekenen van massa naar een volumemaat.

De getallen hebben een kwaliteitsindicator toegekend gekregen: low, medium, high of very high. Hoe hoger de indicator hoe lager de onzekerheid rondom het getal. De indicator kan als volgt gelezen en toegepast worden: low: groter dan 30%, medium is 30%, high is 20% en very high is 10%.

Dit is het energiegebruik in MJ per kg van het desbetreffende materiaal, nodig tijdens de winning, het transport en de productie. Dit wordt ook wel embedded energy genoemd.

In de cijfers van het energieverbruik zit de winning van de grondstof, het transport van grondstoflocatie naar de fabriek en de productie van het materiaal. Wat niet in de cijfers zit, is transport naar de locatie waar het product gemaakt wordt, het maken van het product en distributie naar de eindklant. Wat ook niet in de cijfers zit is het materiaal wat nodig is om de machines en fabrieken te maken welke nodig zijn bij de materiaalproductie (indirect materiaalgebruik).

De broeikasgasemissies in kg CO2 equivalent per kg materiaal. Dit wordt ook wel Embedded Carbon genoemd.

De gerapporteerde totale jaarlijkse productie van een materiaal.

Inschatting van de totale wereldwijde reserves in miljoen ton.

Als het een kritisch materiaal is, gaat het over de (on)zekerheid van de supply chain. Ook zegt het iets over of er een vervanging is voor het materiaal. Deze kolom geeft aan door welke overheden het materiaal als kritisch wordt aangemerkt.

Typisch recyclingpercentage van het materiaal aan het einde van de levensduur. Dit getal wordt op dit moment gerealiseerd in Europa.

Heb je vragen over de cijfers of wil je een bijdrage leveren?